สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

Attachment Image

กิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2567 - 2570 #สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2567 - 2570 #สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

โครงการจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร (การพัฒนาผลิตภัณฑ์เลมอนผสมสมุนไพรในน้้าผึ้ง)

โครงการจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร (การพัฒนาผลิตภัณฑ์เลมอนผสมสมุนไพรในน้้าผึ้ง)อ่านต่อ...
Attachment Image

กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบืออำเภอวิหารเเดง จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มเเข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบืออำเภอวิหารเเดง จังหวัดสระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

โครงการ ”การผลิตถ่านชีวภาพสำหรับเกษตรอินทรีย์“

โครงการ ”การผลิตถ่านชีวภาพสำหรับเกษตรอินทรีย์“อ่านต่อ...
Attachment Image

โรค คอบวม (Haemorrhagic septicemia) ในกระบือ

โรค คอบวม (Haemorrhagic septicemia) ในกระบือ จังหวัดสระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย

โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมียอ่านต่อ...
Attachment Image

นโยบายประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

นโยบายประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติอ่านต่อ...
Attachment Image

สินค้าดี สินค้าเด่น จังหวัดสระบุรี

สินค้าดี สินค้าเด่น จังหวัดสระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอ่านต่อ...
Attachment Image

รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 31 (1) และ (2)

ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 31 (1) และ (2)อ่านต่อ...
Attachment Image

ประกาศรับสมัครเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง รับสมัครเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิอ่านต่อ...
Attachment Image

สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ประจำจังหวัดสระบุรี

สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ประจำจังหวัดสระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

พระราชกรณียกิจด้านเกษตรและสหกรณ์ ร.๙

พระราชกรณียกิจด้านเกษตรและสหกรณ์ ร.๙อ่านต่อ...
Attachment Image

โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

โครงการนำร่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน “โปร่งตะแบกโมเดล” ต. พุคำจาน อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี

โครงการนำร่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน “โปร่งตะแบกโมเดล” ต. พุคำจาน อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาปีงบประมาณ2565

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาปีงบประมาณ2565อ่านต่อ...
Attachment Image

โครงการมวลชนสัมพันธ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเเละเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบลพุคำจาน

โครงการมวลชนสัมพันธ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเเละเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบลพุคำจานอ่านต่อ...
Attachment Image

นักข่าวพลเมือง ไปติดตามการใช้ " เตาชีวมวล" ผลิต "ก้อนเชื้อเห็ด" ช่วยลดการใช้ฟืนและใช้เวลาน้อยลงของชาวบ้าน

นักข่าวพลเมือง ไปติดตามการใช้ " เตาชีวมวล" ผลิต "ก้อนเชื้อเห็ด" ช่วยลดการใช้ฟืนและใช้เวลาน้อยลงของชาวบ้านอ่านต่อ...
Attachment Image

กิจกรรมบูรณาการจัดการความรู้สู่เกษตรกรจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม

กิจกรรมบูรณาการจัดการความรู้สู่เกษตรกรจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วมอ่านต่อ...
Attachment Image

การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอรี่ เครื่องดื่มข้าวผงชงดื่ม รสชาเขียวและโจ๊กผงฯ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอรี่ เครื่องดื่มข้าวผงชงดื่ม รสชาเขียวและโจ๊กผงฯอ่านต่อ...
Attachment Image

การบูรณาการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะเห็ด จ.สระบุรี

การบูรณาการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะเห็ด จ.สระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

สกจ.สระบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเเละให้คำปรึกษาด้านกระบวนการผลิตสินค้า เเก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่

สกจ.สระบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเเละให้คำปรึกษาด้านกระบวนการผลิตสินค้า เเก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่อ่านต่อ...
Attachment Image

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2อ่านต่อ...
Attachment Image

สกจ.สระบุรีร่วมวางเเผนเเละกำหนดกิจกรรมการจัดการความรู้สู่เกษตรกรจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเเละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีร่วมวางเเผนเเละกำหนดกิจกรรมการจัดการความรู้สู่เกษตรกรจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเเละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านต่อ...
Attachment Image

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ ต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงน้ำฉ่า ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ ต่อยอดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงน้ำฉ่า ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอ่านต่อ...