สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

Attachment Image

ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ

ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำเภออ่านต่อ...
Attachment Image

กิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2567 - 2570

กิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2567 - 2570อ่านต่อ...
Attachment Image

ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต้นแบบในการกำหนดนิยาม ความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต้นแบบในการกำหนดนิยาม ความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรอ่านต่อ...
Attachment Image

ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการสรรหาเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการสรรหาเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

ติดตามผลพัฒนาผลิตภัณฑ์เลม่อนผสมขิงในน้ำผึ้ง และเสนอแนะแนวทางในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

ติดตามผลพัฒนาผลิตภัณฑ์เลม่อนผสมขิงในน้ำผึ้ง และเสนอแนะแนวทางในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอ่านต่อ...
Attachment Image

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567อ่านต่อ...
Attachment Image

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (R-Cheewa Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสระบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (R-Cheewa Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสระบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 อ่านต่อ...
Attachment Image

กิจกรรมบูรณาการ โครงการรักษาความสงบภายในประเทศการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การขับเคลื่อนการสานเสวนาฯ (กลุ่มอาชีพ)ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมบูรณาการ โครงการรักษาความสงบภายในประเทศการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การขับเคลื่อนการสานเสวนาฯ (กลุ่มอาชีพ)ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

กิจกรรมบูรณาการ โครงการรักษาความสงบภายในประเทศการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การขับเคลื่อนการสานเสวนาฯ (กลุ่มอาชีพ)ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมบูรณาการ โครงการรักษาความสงบภายในประเทศการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การขับเคลื่อนการสานเสวนาฯ (กลุ่มอาชีพ)ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

เข้าร่วมเสนอการบูรณาการการทำงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีเพื่อรับการประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น)

เข้าร่วมเสนอการบูรณาการการทำงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีเพื่อรับการประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น)อ่านต่อ...
Attachment Image

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี นำปัญความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกร ไปประสานงานกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี นำปัญความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกร ไปประสานงานกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2อ่านต่อ...
Attachment Image

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าพบ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อรายงานความคืบหน้าปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าพบ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อรายงานความคืบหน้าปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

เข้าร่วมการประชุมการสร้างการรับรู้การทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อขับเคลื่อนโครงการสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ (Saraburi Sandbox) ด้านการเกษตรคาร์บอนต่ำ

เข้าร่วมการประชุมการสร้างการรับรู้การทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อขับเคลื่อนโครงการสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ (Saraburi Sandbox) ด้านการเกษตรคาร์บอนต่ำอ่านต่อ...
Attachment Image

นำส่งมติที่ประชุม เรื่องประเด็นปัญหาการทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้กับพื้นที่ ส.ป.ก. ยื่นต่อศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

นำส่งมติที่ประชุม เรื่องประเด็นปัญหาการทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้กับพื้นที่ ส.ป.ก. ยื่นต่อศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลอ่านต่อ...
Attachment Image

การประชุมสร้างความเข้าใจและติดตามการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้กับพื้นที่ ส.ป.ก.

การประชุมสร้างความเข้าใจและติดตามการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้กับพื้นที่ ส.ป.ก.อ่านต่อ...
Attachment Image

กิจกรรมบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรร่วมกับหอการค้าจังหวัดสระบุรี

กิจกรรมบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรร่วมกับหอการค้าจังหวัดสระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

บูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี กระบวนการสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ

บูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี กระบวนการสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะวิชาชีพฯอ่านต่อ...
Attachment Image

การประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

การประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1อ่านต่อ...
Attachment Image

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เเปรรูปสินค้าเกษตร มาตรฐาน อย. จากสมุนไพรไทยเเละกล้วยน้ำว้า

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เเปรรูปสินค้าเกษตร มาตรฐาน อย. จากสมุนไพรไทยเเละกล้วยน้ำว้าอ่านต่อ...
Attachment Image

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรังไหม

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรังไหมอ่านต่อ...
Attachment Image

การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567อ่านต่อ...
Attachment Image

การรับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ทางด้านภัยพิบัติ

การรับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ทางด้านภัยพิบัติอ่านต่อ...
Attachment Image

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1อ่านต่อ...
Attachment Image

เก็บข้อมูล ให้คำเเนะนำเพื่อป้องกัน รวมทั้งรักษากระบือที่เป็นโรคคอบวมที่มีการติดเชื้อเเบคทีเรียเเละระบาดอย่างรุนเเรงในโคกระบือในช่วงฤดูฝน

เก็บข้อมูล ให้คำเเนะนำเพื่อป้องกัน รวมทั้งรักษากระบือที่เป็นโรคคอบวมที่มีการติดเชื้อเเบคทีเรียเเละระบาดอย่างรุนเเรงในโคกระบือในช่วงฤดูฝนอ่านต่อ...
Attachment Image

จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด

จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดอ่านต่อ...
Attachment Image

ร่วมตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม ประจำเดือนกันยายน 2566

ร่วมตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม ประจำเดือนกันยายน 2566อ่านต่อ...
Attachment Image

สกจ.สบ. ร่วมกิจกรรม kick off การปลูกพืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) โครงการพัฒนาเขตพื้นที่ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะฯ

สกจ.สบ. ร่วมกิจกรรม kick off การปลูกพืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) โครงการพัฒนาเขตพื้นที่ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะฯอ่านต่อ...
Attachment Image

สกจ.สบ.ดำเนินการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรเเละให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนเเผนธุรกิจ ให้เเก่วิสาหกิจชุมชน

สกจ.สบ.ดำเนินการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรเเละให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนเเผนธุรกิจ ให้เเก่วิสาหกิจชุมชนอ่านต่อ...
Attachment Image

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกรอ่านต่อ...
Attachment Image

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2566อ่านต่อ...
Attachment Image

สกจ.สบ.ร่วมงานนิทรรศการและสัมมนาทางวิชาการ (AIC CHULA SARABURI EXPO 2023)

สกจ.สบ.ร่วมงานนิทรรศการและสัมมนาทางวิชาการ (AIC CHULA SARABURI EXPO 2023)อ่านต่อ...
Attachment Image

สกจ.สบ. เข้าร่วมประชุมติดตามการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบลของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง

สกจ.สบ. เข้าร่วมประชุมติดตามการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบลของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลางอ่านต่อ...
Attachment Image

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การบริหารจัดการการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนองค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การบริหารจัดการการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนองค์กร และผู้ทรงคุณวุฒิอ่านต่อ...
Attachment Image

สกจ.สบ.เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวสู่ปีที่ 20 กองทุน FTA ภาคเกษตร”

สกจ.สบ.เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ก้าวสู่ปีที่ 20 กองทุน FTA ภาคเกษตร”อ่านต่อ...
Attachment Image

สกจ.สบ. ร่วมกับ วว. ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมของเกษตรกรสระบุรี ในการเข้าร่วมโครงการ "การผลิตถ่านชีวภาพสำหรับเกษตรอินทรีย์" เป็นครั้งที่ 2 เเละ 3

สกจ.สบ. ร่วมกับ วว. ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมของเกษตรกรสระบุรี ในการเข้าร่วมโครงการ "การผลิตถ่านชีวภาพสำหรับเกษตรอินทรีย์" เป็นครั้งที่ 2 เเละ 3อ่านต่อ...
Attachment Image

สกจ.สบ. ร่วมกับ วว. ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมของเกษตรกรสระบุรี ในการเข้าร่วมโครงการ "การผลิตถ่านชีวภาพสำหรับเกษตรอินทรีย์"

สกจ.สบ. ร่วมกับ วว. ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมของเกษตรกรสระบุรี ในการเข้าร่วมโครงการ "การผลิตถ่านชีวภาพสำหรับเกษตรอินทรีย์"อ่านต่อ...
Attachment Image

สกจ.สบ.ร่วมกับ วว. จัดโครงการ “การผลิตถ่านชีวภาพสำหรับเกษตรอินทรีย์”

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดโครงการ “การผลิตถ่านชีวภาพสำหรับเกษตรอินทรีย์”อ่านต่อ...
Attachment Image

สกจ.สบ.จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี และรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี คนที่ 1 และคนที่ 2

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี และรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี คนที่ 1 และคนที่ 2อ่านต่อ...
Attachment Image

เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่านที่มีรายชื่อ เวลา 8:00 น. - 17:00 น.อ่านต่อ...
Attachment Image

สกจ.สบ.เเละหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดประชุมเวทีระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566

สกจ.สบ.เเละหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดประชุมเวทีระดมความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566อ่านต่อ...
Attachment Image

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1อ่านต่อ...
Attachment Image

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2565อ่านต่อ...
Attachment Image

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีร่วมขับเคลื่อนบูรณาการแผนงานโครงการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี ในกิจกรรม “ชุมชนสัมพันธ์”

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีร่วมขับเคลื่อนบูรณาการแผนงานโครงการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี ในกิจกรรม “ชุมชนสัมพันธ์”อ่านต่อ...
Attachment Image

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6อ่านต่อ...
Attachment Image

ขับเคลื่อนต่อยอดบูรณาการโครงการการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตไอน้ำในกระบวนการนึ่งก้อนเพาะเห็ดในพื้นที่สูง

ขับเคลื่อนต่อยอดบูรณาการโครงการการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตไอน้ำในกระบวนการนึ่งก้อนเพาะเห็ดในพื้นที่สูงอ่านต่อ...
Attachment Image

ขับเคลื่อนบูรณาการการถ่ายทอดเเละส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพเพื่อใช้ปรับสภาพดิน

ขับเคลื่อนบูรณาการการถ่ายทอดเเละส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพเพื่อใช้ปรับสภาพดินอ่านต่อ...
Attachment Image

ขับเคลื่อนต่อยอดบูรณาการโครงการการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตไอน้ำในกระบวนการนึ่งก้อนเพาะเห็ดในพื้นที่สูง

ขับเคลื่อนต่อยอดบูรณาการโครงการการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบผลิตไอน้ำในกระบวนการนึ่งก้อนเพาะเห็ดในพื้นที่สูงอ่านต่อ...
Attachment Image

ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565อ่านต่อ...
Attachment Image

สภาเกษตรกร 3 บุรี จับมือ มรท.ขับเคลื่อนงานเพื่อเกษตรกร

สภาเกษตรกร 3 บุรี จับมือ มรท.ขับเคลื่อนงานเพื่อเกษตรกรอ่านต่อ...
Attachment Image

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน "โปร่งตะแบกโมเดล"

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน "โปร่งตะแบกโมเดล"อ่านต่อ...
Attachment Image

สภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง 3 บุรี ร่วมกับภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

สภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง 3 บุรี ร่วมกับภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้องอ่านต่อ...
Attachment Image

ร่วมหารือการบริหารจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาตำบลพุคำจาน

ร่วมหารือการบริหารจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาตำบลพุคำจานอ่านต่อ...
Attachment Image

โครงการศึกษาต้นแบบเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดกลุ่มภาคกลาง

โครงการศึกษาต้นแบบเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดกลุ่มภาคกลางอ่านต่อ...
Attachment Image

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5อ่านต่อ...
Attachment Image

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565อ่านต่อ...
Attachment Image

ลงพื้นที่กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคลองตะเคียน ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่กลุ่มเพาะเห็ดบ้านคลองตะเคียน ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรีอ่านต่อ...
Attachment Image

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3อ่านต่อ...
Attachment Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้าวลำไอออนเพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทยภายใต้ MOU ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยทางด้านข้าวเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้าวลำไอออนเพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทยภายใต้ MOU ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยทางด้านข้าวเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมอ่านต่อ...
Attachment Image

การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง

การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลางอ่านต่อ...
Attachment Image

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4อ่านต่อ...
Attachment Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เเนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของวิสาหกิจระดับท้องถิ่นโดยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เเนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของวิสาหกิจระดับท้องถิ่นโดยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)อ่านต่อ...
Attachment Image

สกจ.สระบุรีจัดกิจกรรมการจัดการความรู้สู่เกษตรกรจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเเละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมการจัดการความรู้สู่เกษตรกรจากแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเเละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านต่อ...
Attachment Image

สทนช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเสนอร่างผลการศึกษาการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก สะแกกรัง และท่าจีน

สทนช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำเสนอร่างผลการศึกษาการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก สะแกกรัง และท่าจีนอ่านต่อ...
Attachment Image

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ต่อยอด การบูรณาการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะเห็ด

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ต่อยอด การบูรณาการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดอ่านต่อ...