สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ร่วมบูรณาการโครงการการผลิตถ่านชีวภาพสำหรับเกษตรอินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยีเตาชีวมวลเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาด้านการเผาไหม้ชีวมวล ถ่ายทอดแก่เกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร มาผลิตถ่านชีวภาพเพื่อใช้ปรับปรุงบำรุงดิน รวมทั้งผลิตน้ำส้มควันไม้ เพื่อใช้ทดแทนเคมีภัณฑ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช