สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

กิจกรรมบูรณาการ โครงการรักษาความสงบภายในประเทศการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การขับเคลื่อนการสานเสวนาฯ (กลุ่มอาชีพ)ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี  
.....................................................................................................................
       วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30  น. 
       นายชาลี มีชาติ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี คนที่ 1 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี,เกษตรอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ โครงการรักษาความสงบภายในประเทศการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การขับเคลื่อนการสานเสวนาฯ (กลุ่มอาชีพ) ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและกลุ่มผู้ปลูกพืชในด้านอื่นๆของเกษตรกรตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่ ต่อไป
โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและกลุ่มผู้ปลูกพืชในด้านอื่นๆ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เข้าร่วม จำนวน 20 ราย