สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

กิจกรรมบูรณาการ โครงการรักษาความสงบภายในประเทศการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การขับเคลื่อนการสานเสวนาฯ (กลุ่มอาชีพ)ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี  
.....................................................................................................................
       วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30  น. 
       นายชาติ ศรีมาวงศ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี อำเภอวิหารแดง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี,ปราชญ์เกษตรด้านกระบือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ โครงการรักษาความสงบภายในประเทศการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การขับเคลื่อนการสานเสวนาฯ (กลุ่มอาชีพ) ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในพื้นที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่ ต่อไป 
โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบืออำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เข้าร่วม จำนวน 20 ราย