สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

     วันที่ 5 มิถุนายน 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายขุนทอง แสนวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2567 - 2570 และกล่าวรายงานโดยนายปิยะ มีสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

      สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2567 - 2570 พร้อมทั้งชี้แจงบทบาทภารกิจตาม พรบ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี โดยการสร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดและร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม สู่การบูรณาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี