สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต้นแบบ ในการกำหนดนิยาม ความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ในจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ได้มาซึ่งเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต้นแบบ ตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งเก็บเอกสารเครือข่ายผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน และแบบขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ณ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี