สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

วันที่ 17 เมษายน 2567 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนผลไม้อบแห้งบ้านท่าเสา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อติดตามผลพัฒนาผลิตภัณฑ์เลม่อนผสมขิงในน้ำผึ้ง และเสนอแนะแนวทางในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป