สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (R-Cheewa Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสระบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 
……………………………………………………………………………………………………………………
         กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะเห็ดและกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี มีความต้องการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในชุมชนให้มีความหลากหลายรวมถึงการพัฒนาด้านการตลาด
         สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี จึงประสานบูรณาการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพกับเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (R-Cheewa Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
         วันที่ 7- 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.
         นายชาติ ศรีมาวงศ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี อำเภอวิหารแดง พร้อมด้วยนางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (R-Cheewa Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ณ โดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการอบรม วิชาชีพเพื่อสร้างอาชีพใหม่ และพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ประชาชนผู้ว่างงาน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา