สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

เข้าร่วมเสนอการบูรณาการการทำงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีเพื่อรับการประเมินหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.

นางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประเมินหมู่บ้าน แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ณ หมู่บ้านโปร่งตะแบก หมู่ 8 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยปี พ.ศ. 2565 มีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรอาชีพระดับตำบลในพื้นที่ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายและกิจกรรมโครงการนำร่องแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศน์ชุมชนโปร่งตะแบกโมเดล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน