สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี นำปัญความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกร ไปประสานงานกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี

…………………………………………………………………………………………………………… 

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.45 น.

นายปิยะ มีสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสาวสิริณัฏฐ์ อัคคีเจริญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี และนางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งเกษตรกรที่เดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกิน ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้นำเรื่องปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกรไปประสานกับปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยท่านบรรจง ปองนาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ให้ความอนุเคราะห์คำปรึกษาและคำแนะนำเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ต่อไป