สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

🗓️วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

นางสาวอรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 ณ วัดสารภี ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

➡️โดยมีนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 ณ วัดสารภี ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

📌จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี สภาพการผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ มีอาชีพทำนา ประสบปัญหาทางการเกษตรด้านโรค แมลง ศัตรูพืชระบาด อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ปัญหาด้านการเกษตรที่พบอีกประการ คือ เกษตรกรมีกระบวนการผลิตไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการใช้ปัจจัยการผลิตเกินความจำเป็น โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงและเสี่ยงต่อการขาดทุน โดยเฉพาะในพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว และเผือกหอม ประกอบกับในปัจจุบันต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น เกษตรกรจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีทำการเกษตรเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร และสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ยกระดับการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องบูรณาการออกหน่วยให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพการเกษตรและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

💫โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรอย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร บูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน ให้สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ ได้รับการบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปเพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความต้องการและความเหมาะสมกับประชาชนแต่ละพื้นที่

🏥สำหรับหน่วยคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม และคลินิกอื่นๆ ซึ่งเป็นการให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว แจกสารชีวภัณฑ์ ต้นกล้าพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ต่างๆ ซิมช้อป สินค้าจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน สินค้าธงฟ้าจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรจำนวนมาก